På lag med Sparebanken Møre

På lag med Sparebanken Møre

  • Blue Legasea

Sparebanken Møre og Blue Legasea inngikk i 2017 en treårig samarbeidsavtale på markedsføringsarbeid, prosjektstøtte og kompetansebygging i klyngen. Spesielt har støtten til helsesatsningen Marine for Health vært utløsende for at prosjektet i det hele tatt kunne settes i gang. Arild Sulebakk – banksjef næringsliv stab sier det slik:

«Sparebanken Møre er opptatt av at næringslivet i fylket videreutvikler seg og opprettholder sin sterke posisjon innenfor bransjer der vi  har naturlige forutsetninger for å lykkes.

Den marine næringen er en av disse. Selv om mange av bedriftene i fylket i årtider har konkurrert seg i mellom, er det også kultur for å samarbeide når dette gagner felles interesseområder.

Blue Legasea er et eksempel på hvor dette skjer i praksis, både innenfor kompetansebygging, produktutvikling i verdikjeden, samt markedsføring internasjonalt.

Utvikling og produksjon av marine ingredienser anses i økende grad som et viktig element helsefremmende tiltak på verdensbasis, og en sterk marin klynge med samhandling i fokus vil øke sjansene for at næringsaktørene i fylket også i fremtiden kan fremstå som solide bedrifter både økonomisk og faglig.

Sparebanken Møre synes initiativet og  arbeidet som Blue Legasea står i spissen for er viktig, og har derfor valgt å støtte klyngen økonomisk.»

Vi takker for at banken tar samfunnsansvar og støtter klyngens aktiviteter !