Økt kommersialisering via helsedokumentasjon

Økt kommersialisering via helsedokumentasjon

 • Blue Legasea

De biomarine bedriftene i klynga har gitt bred tilslutning til helsesatsingen Marine for Health. Tanken er å kartlegge, samle og bygge opp vitenskapelig data og informasjon i en database for ingrediensindustrien. På sikt skal man etablere et nasjonalt senter for dokumentasjon av samfunnsgevinst av marine ingredienser og se på dokumentasjonsbehov knyttet til hele den marine verdikjeden.

Bakgrunn for satsningen
Produktutvikling i dag krever spisskompetanse innen en rekke fagfelt som råstoffegenskaper, kjemi, prosessteknologi, kvalitet, kvalitetsikring, toksikologi, biologiske effekter, sensorikk, merkevarebygging og patenter. Mange av disse områdene er tett knyttet til ulike selskapers kommersielle fortrinn gjennom IP-strategier og know-how.I tillegg kreves det kompetanse inne regulatorisk lovgivning, kliniske studier og sammenstilling av dokumentasjon dersom en ønsker å posisjonere produkter i det humane helse og ernæringsmarkedet.

Utfordringer
Våre bedrifter møter i stor grad endrede markedskrav og globalisering. Dette betyr bl.a økende grad av reguleringsbestemmelser for å sikre at forbrukere får produkter som først og fremst er trygge å konsumere
og at produktene holder det de lover ift virkning og helseeffekt. Lovgivningen er komplisert å sette seg inn i, den er i stadig endring og den varierer fra land til land.

Våre medlemmer etterspør et felles løft for å styrke kompetansen innenfor det regulatoriske området og dokumentasjonskrav knyttet til helse og ernæring. Dette er i stor grad generisk kunnskap som selskapene hver for seg utvikler eller betaler for i dag.

Hva vil vi bygge opp

 • En kunnskapshub som skal tilby faglig kompetanse og rådgivning innrettet mot helse og ernæring knyttet til marine ingredienser og produkter.
  4 hovedområder
  1.Regulatoriske og vitenskapelige krav og prosesser
  2.Kliniske studier
  3.Analyser av marine substanser/ingredienser
  4.Litteratur/kunnskapsdatabase

Prosjektet er forankret i industriens behov og vil resultere i tilgang til etterspurt kompetanse som er nødvendig for utvikling og posisjonering av nye produkter fra marint råstoff rettet mot helse- og ernæringsmarkedet.

Effekt
Sikre fremtidig vekst og bidra til å utløse et stort urealisert verdiskapningspotensiale for den biomarine næringen via:
* Bedret Informasjonsdeling – via opprettelse og tilgang på dokumentasjon i kunnskapsdatabase, hjemmeside, nyhetsbrev
* Økt antall patensøknader, merkevareregisteringer og produktlanseringer fra klyngens medlemmer
* Økt samarbeid mellom akademia og næringsliv og forskningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt

Status
Styringsgruppe er etablert og består av

Dag Arne Lihaug Hoff/ Helse Møre & Romsdal – Tormod Thomsen/ Firmenich – Inge Bruheim/ Rimfrost – Agnes Gundersen/ Møreforsking – Wenche Uksnøy/ Blue Legasea, Andreas Bjørnerem/Nordic Wildfish, Bjørn Liaset/NIFES