Aktivitetsrapport 2017, Per Erik Dalen, CEO

Aktivitetsrapport 2017, Per Erik Dalen, CEO

Aktivitetsrapport 2017, Per Erik Dalen, CEO

Dette er GCE Blue Maritime Cluster
Den maritime klyngen på Møre er verdensledende innen design, bygging, utrustning og operasjon av avanserte skip og fartøy til de globale havnæringene. Klyngen ble i 2014, på grunn av sin unike globale markedsposisjon og dens viktige bidrag til norsk verdiskaping, innvilget status som «Global Centre of Expertise» (GCE). GCE er toppnivået i det norske klyngeprogrammet og er en nasjonal status tildelt av regjeringen til de største og mest globale næringsklyngene i landet.…
Det digitale havrom
Det digitale havrom dreier seg om å instrumentere og digitalisere et av Norges mest produktive havrom. Et unikt havområde på Møre med store fjordsystem, korte avstander fra fjære til dypt vann, hvor ulike havstrømmer møtes, viktigste gytefelt for sild, kysttorsk og hyse og samtidig tilgang på arktisk klima med dypvannsstrømmer på -1 grad. Området er på mange måter en miniatyr av det enorme havrommet Norge rår over og er derfor godt egnet til å bli et levende laboratorium for utvikling av havrommet.…
Nytt testområde for fremtidsskip
Kystverket, Sjøfartsdirektoratet og et konsortium ledet av GCE Blue Maritime på Møre signerte 29. september en avtale som legger til rette for at Storfjorden på Sunnmøre nå kan benyttes som testfjord for framtidens fjernstyrte og autonome skip.  Sjøfartsdirektoratet kunngjorde allerede i 2015 at Norge som flaggstat bør være først til å få ubemannet skip på markedet.…

En komplett maritim klynge

rederi
verft
skipsdesignere
utstyrsleverandører
Kan skip selges på nett?
Kan skip selges på nett?
GCE Blue Maritime og det digitale byrået Racer fra Ålesund avsluttet i mai prosjektet “Forskning på bruk av digitale kanaler i et internasjonalt maritimt marked”. Målet var å finne ut hvordan den maritime klyngen mest mulig effektivt kunne tilnærme seg sitt marked nasjonalt og internasjonalt gjennom digital markedsføring. I vår nye seminarserie What’s New ble prosjektet presentert for et stort antall deltakere fra klyngen.…
Omstilling og vekst
Omstilling og vekst
Maritim klynge er i omstilling og en rekke SMB-bedrifter som tradisjonelt har vært leverandører inn mot verft og utstyrsprodusenter opplever svikt i etterspørselen og presset lønnsomhet. GCE Blue Maritime satte i gang et omstillingsprosjekt med støtte fra Møre og Romsdal fylkeskommune for å mobilisere SMB-delen av den maritime klyngen til omstilling og utvikling av nye forretningsmuligheter…
SFI MOVE
SFI MOVE
SFI MOVE er et åtteårig program for forskningsbasert innovasjon ledet av NTNU i Ålesund. Den maritime klyngen på Møre og GCE Blue Maritime partner i programmet. Hovedmålet er å skape et ledende senter for forskning og innovasjon for krevende marine operasjoner. Vi ønsker også å bidra til økt kunnskap og bedre hjelpemidler og metoder som vil åpne nye muligheter for norsk industri…

Stor verdiskaping

ansatte
mrd. i omsetning
mrd. i verdiskaping
land
Maritim klyngeanalyse 2017
Den maritime klyngen på Møre er i endring. Menon presenterte 29. september funnene fra årets klyngeanalyse på GCE Blue Maritimes årskonferanse i Ålesund. Rapporten dokumenter hvordan den maritime klyngen i Møre og Romsdal har utviklet seg de siste årene samt hvordan klyngen har prestert sammenlignet med konkurrenter i Norge og utlandet. Den gir også fremtidsutsikter for neste år. Rapporten viser at 2017 vil være nok et nytt vanskelig år for klyngen.…

Mål

1

Økt hastighet i produktinnovasjon

Mål

2

Økt hastighet i prosess- og organisatoriske innovasjoner

ÅKP Blue Innovation Arena

En av de store satsingene til GCE Blue Maritime de siste årene har vært å bidra til å realisere fremtidens digitale innovasjonsarena på Campus Ålesund. Et test- og innovasjonssenter for utvikling av virtuelle prototyper, digitale tvillinger og simuleringsmodeller. Innovasjonsarenaen ble åpnet av næringsminister Monica Mæland i september.

GUNVOR ULSTEIN, CEO Ulstein Group

Hvordan har året vært for din bedrift?
Etter snart tre år i kontinuerlig omstilling, kan vi slå fast at omstilling tar tid og er kostbart. Ulstein Group har i løpet av 2017 lykkes med å få på plass noen svært viktige kontrakter innen RoPax og Cruise-segmentet, men situasjonen er fortsatt svært krevende, og vi er ikke ferdige med omstillingen.

Hva har vært den største utfordringen?
Utfordringen fremover blir å klare å kombinere kompetansen vi har med ny teknologi og benytte den i eksisterende og nye segment på best mulig måte. Digitalisering av maritim bransje foregår for fullt.

Hva blir viktig fremover?
ÅKP Blue Innovation Arena blir viktig for arbeidet med digitalisering i praksis. At ÅKP Blue Innovation Arena nå er på plass og vi kan drive virtuell prototyping og testing av nye produkter, bidrar til kjappere, rimeligere og sikrere innovasjoner, samtidig som det forenkler integrasjonen av produkter fra underleverandører. Vi håper at en i 2018 oppnår nasjonal finansiering på den katapulten som er etablert på arenaen i Ålesund.

Virtual prototyping

Virtuell prototyping er en programvarebasert utviklingsmetode som involverer modellering, simulering og visualisering av et produkt eller systems adferd under reell operasjon.

Etterhvert som produktkompleksiteten øker, vil fysiske prototyper bli flaskehalser i en vellykket produktlansering. Disse flaskehalsene gjør at verdensledende produsenter nå ser på virtuell prototyping og simuleringsbasert design som en mulighet til å sikre økt produktytelse og -kvalitet, til en brøkdel av tiden og kostnadene ved en konvensjonell bygg-og-test tilnærming.

OTC Møre 2017

Ocean Talent Camp Møre ble arrangert for femte gang i år. Over 2000 elever og studenter møtte rundt 30 bedrifter og organisasjoner fra havnæringene. Et bredt spekter av spennende karrieremuligheter ble presentert. Nytt av året var at vi utviklet en OTC app der vi kommuniserte med ungdommene. Det ble også for første gang brukt «Beacon-teknologi», såkalte nettvarder på standene for å sende meldinger til smarttelefonene til deltakerne.

www.oceantalentcamp.no

Mål

3

Styrke de globale kunnskapskoblingene til verdensledende teknologi- og kunnskapsmiljøer

Youngship Møre starter tenketank
GCE Blue Maritime har i lang tid hatt en tenketank hvor tanker og idéer om den maritime næringen har blitt diskutert. Klyngeorganisasjonen har nå utfordret Youngship Møre til å etablere og forme sin egen tenketank. Dette er en arena hvor alle tanker og idéer er velkomne, og den vil være en god mulighet til å påvirke klyngeprogrammet. Jeg vil utveksle erfaringer og tanker med de andre medlemmene og ha en kanal for å lære om, og gjerne påvirke, arbeidet rundt den maritime klyngen på Sunnmøre. Gunn Marit Maurstad Nerem, Kongsberg…

Fremtiden ligger i havrommet

%
av jordens overflate er hav
%
er dypere enn 3000 meter
%
er fortsatt uutforsket

Se utover

Verdens befolkning vokser raskt og det skaper behov for mer mat, energi og mineraler. Hvordan vi skal sikre oss tilstrekkelig tilgang på disse knapphetsgodene, er vår tids største utfordring. Vi i BLUE Maritime Cluster er sikre på at mange svar finnes i havrommet.

70 prosent av jordens overfalte er dekket av hav og 90 prosent av havrommet er fortsatt uutforsket. Trolig er det bare fantasien som setter grenser for hva «det blå» kan gi oss. Vi skal derfor bruke all vår maritime kompetanse opparbeidet gjennom generasjoner, til å fravriste havrommet for sine hemmeligheter.

Havrommes mat, energi og mineraler er ikke bare viktig for verden. Det er også nøkkelen til omstilling og bærekraft i Norge.

Mål

4

Styrke nasjonale kunnskapskoblinger mot forskningsmiljøer, klynger og maritime bedrifter

BJØRN HALFDAN LEINE, Daglig leder, Brattvaag Electro AS

Hvordan har året 2017 vært?
2017 har vært et utfordrende år med utsettelser av flere større prosjekter. Dette har ført til utfordringer med utnyttelse av tilgjengelig personell og redusert omsetning. Vi har derimot jobbet hardt innenfor nye markedssegment og ser nå resultat av dette, da vi er aktuell leverandør til flere nye prosjekter innenfor både maritime, landinstallasjon og automasjon.

Hva har vært den største positive opplevelsen?
Markedet er i stor endring, noe som fører til omstrukturering, nytenkning og nye muligheter. Vi er i ferd med å etablere oss som leverandør innenfor flere nye segmenter og kunder.

Hvordan er fremtidsutsiktene for din bedrift?
Vi har mye spennende på gang og vi ser for oss at 2018 og 2019 vil gi økt aktivitet, men med fortsatt stor priskonkurranse. Vi har sikret oss flere prosjekter som gir oss den nødvendige grunnaktiviteten for både 2018 og 2019.

Hvordan ser dere utviklingen i den maritime klynga fremover?
Det vil fortsatt være betydelige utfordringer innenfor den maritime klyngen de kommende to årene. Vi ser endringer i eierstruktur, der vi dessverre ser at flere bedrifter blir overtatt/flyttet ut av regionen og den lokale forankringen forsvinner. Dette resulterer i mindre aktivitet i regionen og ikke minst redusert samspill mellom flere aktører for utviklingen av næringen. Det positive er at noen flere gründerbedrifter ser dagens lys. Det er derimot viktig at disse får nødvendig oppfølging, finansieringer og støtteordninger for å kunne skape nye arbeidsplasser innenfor nye næringssegmenter fremover.

DAVID FINK OG BENTE STORHAUG DAHL, Luminell AS

Hvordan har året 2017 vært?
Det har vært et godt går, der veksten fortsetter. En av våre største utfordringer har vært å håndtere veksten uten å miste den opprinnelige identiteten som skapte grunnlaget for  Luminell. Identiteten er avgjørende for oss i tiden fremover. Vi tenker stort, men oppfører oss som små.  

Hva har vært den største positive opplevelsen?
Lansering av RLX CX, et holdbart og kompakt LED flomlys til sone 1 og 21, som gir nye muligheter mot segmenter som trenger eksplosjonssikre produkter. Ut over det har det vært spennende å jobbe i team med Colorlight AB i Sverige, som for et år siden ble et datterselskap til Luminell AS.

Hvordan er fremtidsutsiktene for din bedrift? 
Det er et veldig stort potensial for vekst. Vi har en sterk drivkraft for å hjelpe kundene med gode lysløsninger, og det er fortsatt veldig mange der ut som vi kan hjelpe.

Hvordan ser dere utviklingen i den maritime klynga fremover? 
Vi opplever økt optimisme og aktivitet. Man har åpnet øynene for den nødvendige omstillingen og tilpasningen til nye markeder. I Luminell har vi et ordtak som vi bruker både for de små og store utfordringer, som nok er relevant for flere av oss: «Face reality and take action!»

Mål

5

Skape globale SMB vinnere

Besøk fra SEA Europe
Styret i SEA Europe får se hva VR kan brukes til i maritim næring. Får prøve demoen av Sperre Cooler. SEA Europe er en sammenslutning av skipsverft og utstyrsprodusenter i EU-området. Representerer 500.000 ansatte og har en årlig omsetning på 91 mrd. Euro.

Mål

6

Skape nye gründere og vekstselskaper

Ny hybrid-lab
«Det grønne skiftet» og målsetting om nullutslipp i transportsektoren byr på store muligheter for maritim næring. Ny miljøteknologi utvikles i stor hastighet. NTNU’s nye hybridlab på Campus Ålesund er et topp moderne energisystem som kombinerer ulike teknologier, som i en god kombinasjon bidrar til en effektiv energiproduksjon med lave miljøutslipp.…
Press tour
Press tour
I samarbeid med Blue C ble årets pressetur arrangert i oktober. I løpet av tre dager for 10 internasjonale journalister møte en rekke bedrifter fra klyngen. Å arrangere presseturer er en viktig del av arbeidet med å synliggjøre klyngen internasjonalt. Hvert år kommer det en rekke artikler og nyhetssaker som…
Verdens beste fagarbeider
Verdens beste fagarbeider
GCE Blue Maritime og Mafoss har samarbeidet med masterstudent ved NTNU Fredrik Linge Klock om å kartlegge forventningene til ledere i den maritime klyngen om hvilke egenskaper, kunnskaper og holdninger som kreves av fremtidens fagarbeider.…

Mål

7

Økt vertskapsattraktivitet

Mål

8

Crossover-innovasjoner fra maritim industri til nye havromsnæringer

2017 i bilder

Facebook reports: (#200) Missing Permissions