Dette er GCE Blue Maritime Cluster

Dette er GCE Blue Maritime Cluster

  • GCE Blue Maritime Cluster

Den maritime klyngen på Møre er verdensledende innen design, bygging, utrustning og operasjon av avanserte skip og fartøy til de globale havnæringene. Klyngen ble i 2014, på grunn av sin unike globale markedsposisjon og dens viktige bidrag til norsk verdiskaping, innvilget status som «Global Centre of Expertise» (GCE). GCE er toppnivået i det norske klyngeprogrammet og er en nasjonal status tildelt av regjeringen til de største og mest globale næringsklyngene i landet.

Klyngeprogrammet skal bistå til økt verdiskaping og styrke klyngens posisjon innenfor globale verdikjeder, gjennom strategiske samarbeidsprosjekter mellom gruppens partnere og eksterne partnere.

Med statusen følger finansiering av et klyngeprosjekt. GCE Blue Maritime Clusters målsetting er å inspirere til og styrke samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter i den maritime klyngen på Møre med sikte på å øke klyngens dynamikk og attraktivitet, og bidra til å styrke de enkelte bedriftenes innovasjonskraft og konkurranseevne. ÅKP er fasilitator for klyngeprosjektet på vegne av bedriftene.

 

8 smarte mål

Klyngeprosjektet GCE Blue Maritime har 8 smarte mål som vi arbeider mot. Disse er SMARTE fordi de er Spesifikke, Målbare, Ambisiøse, Realistiske, Tidsrelaterte, Etterprøvbare

1: Økt hastighet i produktinnovasjon
Videreutvikle klyngens innovasjonsplattform og kultur for innovasjon i globale verdikjeder. Øke innovasjonsevnen gjennom spesifikke prosjekter som fører til nye ideer og kunnskap.

2: Økt hastighet i prosess- og organisatoriske innovasjoner
Videreutvikle klyngens kompetanse innen effektiv produksjon. Implementere spesifikke prosjekter som introduserer ny produksjonsteknologi, kunnskap, logistiske løsninger og LEAN.

3: Styrke de globale kunnskapskoblingene til verdensledende teknologi- og kunnskapsmiljøer
Koble mot de rigtige forskningsmiljøer, nettverk og klynger. Inngå partnerskap med relevante miljøer.

4: Styrke nasjonale kunnskapskoblinger mot forskningsmiljøer, klynger og maritime bedrifter
Videreutvikle og styrke eksisterende samarbeidsavtaler. Utvikle nye, komplementære nettverk og spesifikke samarbeidsprosjekter med andre relevante norske klynger og kunnskapsmiljøer.

5: Skape globale SMB vinnere
Øke kunnskapsnivået og bidra til å skape nye forretningsmodeller for SMB-virksomheter.

6: Skape nye gründere og vekstselskaper
Videreutvikle et fullt integrert innovasjonssystem. Utvikle et globalt oppstartsprogram.

7: Økt vertskapsattraktivitet
Økt synlighet og forsterket omdømmebygging. Fokusere på regional utvikling og rekruttering. Øke dialogen med bedrifter, kunnskapsinstitusjoner og myndigheter.

8: Crossover-innovasjoner fra maritim industri til nye havromsnæringer
Øke kunnskapen og samspillet mellom ulike havbaserte næringer. Definer spesifikke prosjekter som fører til nye kunnskap.