Dette er ÅKP Blue Innovation Arena

 • ÅKP Blue Innovation Arena

Norges mest fremtidsrettede test- og innovasjonssenter for utvikling av virtuelle prototyper, digitale tvillinger og simuleringsmodeller.

Innovasjonsarenaen er på 800 kvadratmeter og her kobler vi mennesker, teknologi og kunnskap sammen for å innovere og utvikle nye produkter, tjenester og løsninger hurtigere og mer kostnadseffektivt enn tidligere. Slik bidrar vi til å skape verdier og arbeidsplasser for fremtiden.

«Vår fremtidige konkurransekraft avhenger av at vi klarer å innovere raskere og mer kostnadseffektivt enn våre internasjonale konkurrenter. For å nå det målet kreves et digitalt teknologi- og kompetanseløft. I ÅKP Blue Innovation Arena løfter næringsliv og det offentlige sammen for å skape fremtidens digitale arena for innovasjon og verdiskaping». Per Erik Dalen, CEO ÅKP

VÅR VISJON
«Vi skal skape Norges mest fremtidsrettede digitale arena for innovasjon, vekst og verdiskaping»

ÅKP Blue Innovation Arena er hjertet i regionens innovasjonssystem. Her kobler vi mennesker, teknologi og kunnskap sammen for å innovere og utvikle nye produkter, tjenester og løsninger, hurtigere og mer kostnadseffektivt enn tidligere. Slik bidrar vi til å skape verdier og arbeidsplasser for fremtiden.

EN PLATTFORM FOR VERDISKAPING
Arenaen etableres i 3. etasje i NMK II, og utgjør 800 m2. Gjennom utforming og innredning er det skapt et moderne og fremtidsrettet uttrykk. Eiere er ÅKP AS, SIVA, Møre og Romsdal Fylkeskommune, Ålesund kommune og Tafjord Kraft. I tillegg er Sparebanken Møre en viktig støttespiller!

Vår ambisjon er å skape en unik tverrsektoriell allmenning der bedrifter, gründere, investorer, forskere og studenter kan samhandle for å skape nye bedrifter og arbeidsplasser. Arenaen vil bestå av en 360 Lab, VR lab, Startup lab, Scaleup lab og Student lab.

Består av:
XPO og 360, VR lab, Startup lab, Scaleup lab og Student lab.

STARTUP LAB
Vår nye STARTUP lab har plass til 20 gründere og entreprenører som vil utvikle nye forretningsideer og etablere egen bedrift. Her får de tett oppfølging av vårt team av bedriftsrådgivere, til får tilgang til muliggjørende teknologi, de vil bli tilknyttet vårt team av mentorer og investorer og de vil få hjelp til å søke tilskudd fra det offentlige virkemiddelapparatet. ÅKP STARTUP lab blir regionens mest kreative og attraktive sted for de som vil starte egen bedrift.

SCALEUP LAB
I vår SCALEUP lab vil eksisterende næringsliv kunne videreutvikle ideer eller prosjekter i et kreativt og teknologisk avansert miljø. Forskning fra MIT (Massachusetts Institute of Technology) viser at dersom bedrifter skal utvikle nye konsept eller knoppskytinger så gjøres det raskere og mer kostnadseffektivt utenfor bedriften. Vårt mentorkorps av erfarne næringslivsledere og investorer vil være tilgjengelig for alle som ønsker det. Målet er å bidra til at bedrifter vokser raskere.

Har vi ha egne avlåste arbeidsplasser og møterom, utstyrt med avansert visualisering- og kommunikasjonsteknologi.

STUDENT LAB
Entreprenørskap er et satsingsområde i på hele campus. I innovasjonsarenaen legger vi til rette med 18 arbeidsplasser for studenter og studentbedrifter. AV-utstyr vil være tilgjengelig.

VR LAB
Sentralt i ÅKP Blue Innovation Arena finner vi tre unike visualiseringsteatre. Kombinert med avansert programvare for simulering og visualisering, utgjør dette et banebrytende digitalt senter for virtuell prototyping, testing og visualisering, og tilbyr støtte i ulik deler av innovasjonsløpet:

 • Design og produktutvikling, nye ideer og konsept skapes og testes ut før så mye som en kodelinje er skrevet eller et sveisepunkt er satt.
 • Produksjonsplanlegging, produksjonskost og -prosess simuleres og tunes i parallell med produktutviklingen.
 • Opplæring og trening, der prosedyrer og opplæring kan gis på situasjoner som er farlig og kostbart å skape i virkeligheten.
 • Markedsføring og salg, kundene kan oppleve produkt og leveranser før de eksisterer, og skreddersy til sitt behov.

ET GODT UTGANGSPUNKT FOR Å LYKKES
Tilgang til avansert infrastruktur– og ikke minst kunnskap og kompetanse er en nøkkelfaktor på veien inn i industri 4.0 og den digitale fremtid.  Men dette krever tunge investeringer, og få bedrifter har behov for slik infrastruktur hele tiden. Det som er viktig er tilgang når de trenger det. Geografisk nærhet, kapasitet, relevant kompetanse blir i denne sammenheng viktige parametere. Det er dette behovet ÅKP Blue Innovation Arena tar mål av seg å imøtekomme.

Få miljø har et bedre utgangspunkt for å lykkes:

 • Campus Ålesund var tidlig ute med å ta i bruk avansert simulering og visualisering som et viktig redskap i arbeidet med å styrke havnæringenes konkuranseevne. I dag finnes det mer enn 40 simulatorer samlet her, med mulighet for å kople opp de mot andre simulatorer rundt i verden.
 • I regionen finner vi tre nasjonalt ledende næringsklynger, med tilhørende klyngeorganisasjoner samlokalisert på Campus; maritim, marin og møbel. Her finner vi tunge lokomotiv som Ekornes, INMARSAT, Rolls-Royce Marine, Firmenich og VARD.
 • Vi finner også en underskog av underleverandører og SMB-bedrifter. Dynamikken i denne gruppen av selskap er en av hovedårsakene til at de store internasjonale selskapene etablerer seg i regionen, og tilsammen representerer dette en bred brukergruppe som sikrer flerbruk og åpner for kunnskapsflyt på tvers av sektorer og næringer.
 • Næringslivet er industrielt orientert, opptatt av utvikling og produksjon. Her finner vi en delingskultur preget av teft, vilje og evne til å gripe mulighetene som endringer i marked og teknologitrender bringer med seg. Det gir et særdeles godt utgangspunkt for å introdusere nye ideer med tanke på crossover og omstilling – og gjennom det bidra til det grønne skiftet, økt innovasjonshastighet og økt verdiskaping.
 • Fusjonsprosessen med NTNU har løftet den akademiske tyngden på Campus, uten å miste den tette dialogen med næringslivet. Tar vi med de anvendte forskningsmiljøene som SINTEF Ocean og Møreforskning representerer har vi fått et tungt og tverrfaglig forskningsmiljø, med stort nettverk både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har vi et
 • dyktig konsulentkorps som bidrar med kompetanse og kunnskap inn i næringslivet.

HVORFOR BLI EN DEL AV DETTE?
ÅKP Blue Innovation Arena vil bli et fyrtårn for økt innovasjonshastighet, omstilling og ny verdiskaping.

Partnerskap gir tilgang til ulike bedrifter og aktører som er brukere og kunder av arenaen. Det legges opp til at partnere gis prioritet både som deltakere på ulike arrangement og som bidragsytere til disse. Arenaen vil gi gode rammer for å bygge kunderelasjoner.

Partnere får mulighet til å eksponere seg selv på våre store visningsflater. Ved store arrangement og ulike former for VIP besøk vil partere bli spurt først. Partnere vil også bli prioritet for bruk av de ulike tekniske fasilitetene.

VI SKAL SKAPE NORGES MEST SPENNENDE ARENA FOR TEKNOLOGIUTVIKLING, INNOVASJON OG GRÜNDERSKAP. BLI MED PÅ REISEN!