Det digitale havrom

Det digitale havrom

  • GCE Blue Maritime Cluster

Det digitale havrom dreier seg om å instrumentere og digitalisere et av Norges mest produktive havrom.

Et unikt havområde på Møre med store fjordsystem, korte avstander fra fjære til dypt vann, hvor ulike havstrømmer møtes, viktigste gytefelt for sild, kysttorsk og hyse og samtidig tilgang på arktisk klima med dypvannsstrømmer på -1 grad. Området er på mange måter en miniatyr av det enorme havrommet Norge rår over og er derfor godt egnet til å bli et levende laboratorium for utvikling av havrommet.

Næringsvirksomhet knyttet til havrommet er fundamental for verdiskapingen i Norge og NTNU, Runde Miljøsenter, samt en rekke samarbeidspartnere, inkludert de to klyngene GCE Blue Maritime og Blue Legasea, er i gang med et stort FOU-prosjekt for å bygge en digital testarena i havrommet.  En arena til å kunne teste skip, skipsutstyr, fiskeriutstyr, oppdrettsanlegg, bølgekraft, nye måleinstrument til å måle biologisk masse eller forurensninger. Næringsutvikling er med andre ord målet for denne infrastrukturen. Samtidig vil en over tid registrere data på faste punkt og gjøre disse tilgjengelig til forskere innen havrommet.

Infrastrukturen består av:

  • Instrumentere et havrom mht vind, bølger, strøm, salinitet, temperaturer, akustikk, navigasjon, høyoppløselige kart, tidevann, bilder, og utbredelse av ulike forurensninger.
  • Utvikle et virtuelt havrom som en digital tvilling. Ved å utnytte målepunktene ovenfor kan en simulere situasjonen i den virkelige verden (hybrid system).
  • Bygge et tilhørende datasenter med målinger og visualiseringsteknologi åpent for næringsliv, forskning og undervisning.

Infrastrukturen bygger på Statens Vegvesen sine målebøyer og vindtårn som er satt ut i Breisundet 2016 og 2017. Utstyret for over 100 millioner kroner er allerede satt ut i forbindelse med prosjektering av fastlandssambandet HAFAST.