Aktivitetsrapport 2017, Prosjektleder 
Blue Legasea, 
Wenche Uksnøy

Aktivitetsrapport 2017, Prosjektleder Blue Legasea, Wenche Uksnøy

Aktivitetsrapport 2017, Prosjektleder Blue Legasea, Wenche Uksnøy

Dette er Blue Legasea

Klyngeprosjektet Blue Legasea skal utvikle biomarin næring gjennom sammenhengende, komplementære og markedsdrevne verdikjeder.

Gjennom samarbeid, kompetanseutvikling, innovasjon og internasjonalisering søker partnerne å styrke konkurransekraft og lønnsomhet i alle ledd av den biomarine verdikjeden. Prosjektet skal også drive aktiv omdømmebygging for marin ingrediensindustri. Klyngen består av 37 partnere fra hele den marine verdikjeden, fra fangst til ferdig produkt.

Visjon

Norge skal være en foregangsnasjon innen bærekraftige marine ingredienser til det globale helse- og ernæringsmarkedet

Omega-3

Omega-3 fettsyrene EPA og DHA bidrar til å opprettholde hjertets normalfunksjon. Positiv helseeffekt oppnås ved daglig inntak av 250 mg EPA og DHA.

Omega-3 fettsyren DHA bidrar til å opprettholde hjernens og synets normalfunksjon. Positiv helseeffekt oppnås ved daglig inntak av 250 mg DHA.

Marint protein

Forskning på helseeffekt av marine protein viser lovende resultater på livssykdommer som overvekt og diabetes samt muskelhelse

kosttilskudd, mat og farmasi
partnere
ansatte
mrd. i 2050
Økt kommersialisering via helsedokumentasjon
Økt kommersialisering via helsedokumentasjon
De biomarine bedriftene i klynga har gitt bred tilslutning til helsesatsingen Marine for Health. Tanken er å kartlegge, samle og bygge opp vitenskapelig data og informasjon i en database for ingrediensindustrien. På sikt skal man etablere et nasjonalt senter for dokumentasjon av samfunnsgevinst av marine ingredienser og se på dokumentasjonsbehov knyttet til hele den marine verdikjeden.…
Klinisk studie på marine peptid
Helse Møre og Romsdal (HMR) opna den 27 oktober d.å. ein ny fasilitet i føretaket, klinisk forskingspost. «Forskingsposten» legg til rette for kliniske studiar med utspring frå sjukehusa, akademiske miljø og næringsliv. No er ein klinisk studie på marine peptid starta ilag til klinisk forskingspost.…
Kliniske ernæringsfysiologer Hanna Fjeldheim Dale og Caroline Jensen.

Aker BioMarine

Aker BioMarine er et ledende maritimt bioteknologiselskap som utvikler, markedsfører og selger krillbaserte ingredienser til både forbrukere og markeder for dyr. Selskapet er vertikalt integrert og kontrollerer hele verdikjeden – fra krillfangst i Antarktis til innovativ produktutvikling, produksjon, logistikk og markedsarbeid. I 2017 ble selskapet kåret til Norges mest innovative virksomhet. Aker BioMarine eies av Aker ASA, et norsk industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap for å skape verdier.

Se filmen Life is about balance

På lag med Sparebanken Møre
Sparebanken Møre og Blue Legasea inngikk i 2017 en treårig samarbeidsavtale på markedsføringsarbeid, prosjektstøtte og kompetansebygging i klyngen. Spesielt har støtten til helsesatsningen Marine for Health vært utløsende for at prosjektet i det hele tatt kunne settes i gang. Arild Sulebakk – banksjef næringsliv stab sier det slik:…
FOU mobilisering biomarin næring 2017
FOU mobilisering biomarin næring 2017
Blue Legasea, SINTEF, Møreforskning og NTNU samarbeidet i år om en nasjonalt FoU mobilisering og etablering en møteplass for biomarint næringsliv, akademia og FOU aktører. Arrangementet ble svært vellykket, og samlet over 150 personer med tilknytning til næringen. Over halvparten av deltagerne kom fra industrien – og over 30 forskere deltok i mobiliseringen.…

Kompetanseløft i digitalisering og nye forretnings-modeller

Næringslivet har fått tilgang til et nytt, skreddersydd kompetanseprogram som tar tak i høyaktuelle temaer for omstilling og utvikling inn i en ny fremtid. 

- Kompetanseprosjektet «Global Branding and Business Model Innovation» skal fremfor alt utvikle bedriftene og deres nøkkelressurser, og sikre et unikt kompetanseløft i merkevareledelse, internasjonalisering, digitalisering og nye forretningsmodeller, sier prosjektleder Åsne Helene Folstad.

Prosjektet er et unikt samarbeid mellom tre klynger, GCE Blue Maritime, Blue Legasea og Norwegian Rooms® Cluster, men er også åpent for alle bedrifter som finner det interessant for videre vekst.

Utstillingsvindu for klyngepartnere

I september åpnet ÅKP Blue Innovation Arena på Campus Ålesund. I arenaens resepsjonsområde er der en  8,5 m x 2,4 m stor videovegg som er svært synlig for alle som besøker bygget. I anledning åpningen ble klyngens medlemmer tilbudt å delta med film fra egen bedrift. 7 medlemmer fra ulike deler av verdikjeden bidro med materiale som ble satt sammen i en felles Blue Legasea promofilm.

Siden september har hele 4500 personer passert videoveggen – så dette har vært god markedsføring av bedriftene for ulike målgrupper og miljø, forskjellig type industri og kundegrupper, myndigheter, forsknings og utviklingsmiljø, og utdanningssektoren.

Videoveggen krever et spesielt format – derfor ser du filmen her som “smalfilm”.

AgriMare Bio – marint protein og fettsyrer fra børstemakk
AgriMare Bio – marint protein og fettsyrer fra børstemakk
Norgesmester for studentbedrifter og 2. plass i EM i Helsinki. AgriMare Bio har nå startet eget AS og er nytt medlem i Blue Legasea. Den ferske bedriften tar sikte på å skape verdier basert på havressurser for å være til nytte for havbruksnæringen.…
Q-Omega3
Q-Omega3, med 9 deltagende bedrifter fra Blue Legasea og partnere som Møreforskning, NOFIMA, Universitetet i Firenze, DTU (Danmark) har som mål å utvikle en felles norsk sensorisk bransjestandard (“gullstandard”) for marine oljer. Standarden skal samsvare med allerede etablert internasjonal kjemisk kvalitetsstandard. Prosjektet er finansiert av FHF med kr 4,5 mill over en 2 års periode.…

FNs bærekraftsmål nr. 3

FNs bærekraftsmål nr. 8

GUNNAR RØRSTAD, CEO Calanus

Hvordan har året vært for din bedrift?
Året har totalt sett vært godt for kjernevirksomheten vår, med fremdrift i utvikling av alle ledd i verdikjeden fra høsting av raudåte til vekst i kundebasen for flere av produktene.

Hva har vært det største utfordringen i 2017?
Det foreligger ennå ikke en forvaltningsplan for raudåte som avklarer de langsiktige rammevilkår for  høsting og utnyttelse av denne viktige ressursen, noe som gjør at vi har måttet holde tilbake på investeringer og nyansettelser. 

Hva er det mest positive som har skjedd i 2017?
Forvaltningsmyndighetene i Norge har tilrådd å åpne for kommersiell høsting av raudåte. Samtidig, i påvente av ferdigstillelse av forvaltningsplanen, har Nærings- og fiskeridepartementet innvilget oss en utvidet tillatelse til forsøkshøsting av raudåte. Vi har dessuten nylig fått Novel Food-godkjenning for Calanus® Oil i EU, noe som vil åpne et nytt og viktig marked for produktet.

Hva skjer i 2018 i din bedrift – hva tenker dere om tiden fremover og hvilke ambisjoner har dere?
Betinget av de langsiktige rammevilkårene for høsting vil vi rigge oss for en betydelig oppskalering av virksomheten, og herunder trolig beslutte investering i vårt eget industrianlegg for bioraffinering av raudåte i løpet av 2018.

SVEIN ERIK HAUGMO OG ERIK FUGLSETH, Founders Orivo

Hvordan har året vært for din bedrift?
2017 er året ORIVO fikk små men viktige gjennombrudd i markedet! Mest spennende var følgende to kundesegment: Produsenter av laksemel til pet food og produsenter av omega-3-konsentrat. I begge segmenter har vi inngått avtaler med markedsledere internasjonalt som har dannet et avgjørende økonomisk fundament for driften vår - noe som også har gitt grunnlag for ekspansjon på bemanningssiden. I august ansatte vi nemlig vår nye laboratoriesjef. I tillegg nådde vi en viktig milepæl innen sertifisering av kundeklar omega-3. Fra før hadde vi gode avtaler med slike brands internasjonalt, men på høsten i 2017 fikk vi endelig vår første norske kunde, "Made by Berit" sin helt nye og smakløse tran, lansert av kostholdseksperten Dr. Berit Nordstrand!

Hva har vært det største utfordringen i 2017?
Å få betalende norske kunder har vært tøffere enn først antatt. På samme måte som Norge er et symbol på kvalitet innen produksjon av omega-3, så har norske ORIVO det samme - internasjonalt. Å få den samme statusen her hjemme er selvsagt ikke automatisk like rett frem, og uttrykket "ingen blir profet i eget land" har til en viss grad vært gjeldende.

Hva er det mest positive som har skjedd i 2017?
Det mest positive er utvilsomt vårt gjennombrudd i markedet, og ikke minst at alle våre nye kunder i 2017 har opplevd at ORIVO-sertifiseringen virkelig betyr en forskjell. Laksemel-produsenter både i Chile og Norge ser allerede at problemet med juks lenger ut i verdikjeden er i ferd med å løse seg. Omega-3-kundene både på produsent- og brandnivå har alle opplevd økt salg og har brukt ORIVO som et svært aktivt salgsargument.

Hva skjer i 2018 i din bedrift – hva tenker dere om tiden fremover og hvilke ambisjoner har dere?
Vi skal bygge videre på de gode avtalene vi har landet i 2017, og fortsette utrulling og markedsføring av ORIVO-navnet rundt om i den marine ingrediensverden. En sentral oppgave i dette arbeidet blir å fokusere på det siste leddet i verdikjeden, nemlig forbrukeren og de som selger direkte til forbruker. Konkret betyr det å øke kundemassen innen produsenter av sluttbrukerklar vare - både innen pet food og omega-3-kosttilskudd.

FNs bærekraftsmål nr. 12

FNs bærekraftsmål nr. 14

HOGNE HALLARÅKER, CEO Arctic Nutrition

Hvordan har året vært for din bedrift?
2017 har vært strålende for Arctic Nutrition. Vi har en >50% vekst fra fjoråret og når stadig nye markeder med våre produkter.

Hva har vært det største utfordringen i 2017?
Største utfordringen i 2017 har vært å dekke etterspørselen på ferdigproduktet Romega i Norge, da vi fikk en voldsom respons etter et medieoppslag på TV2 tidlig i høst.

Hva er det mest positive som har skjedd i 2017?
Det mest positive som har skjedd i 2017, utenom den god veksten i selskapet, er igangsettingen av en stor klinisk studie med psoriasispasienter på Haukeland Universitetssykehus . Denne studien skal danne grunnlaget for en større farmasisatsing på ett av våre produkter.

Hva skjer i 2018 i din bedrift – hva tenker dere om tiden fremover og hvilke ambisjoner har dere?
I 2018 vil vi fokusere videre på den gode veksten vi har både på ingrediens og ferdigprodukter samt videreutvikle farmaprosjektet mot en registrering av et nytt legemiddel mot Psoriasis. Arctic Nutrition har som ambisjon å bli et legemiddelselskap med egenutviklede produkter mot en rekke autoimmune sykdommer basert på silderogn som råstoff.

Videoer fra medlemmer

FNs bærekraftsmål nr. 9

2017 i bilder

Facebook reports: (#200) Missing Permissions